Obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Ivana Jašurková
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ivana Jašurková
Sídlo společnosti: Smetanova 111/10, 46001, Liberec
Provozovna: Smetanova 111/10, 46001, Liberec

IČO: 04892038
Tel. 606 688 448

1. Všeobecné ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.NOZ ). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách https://www.bcg-e-shop.cz/. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. 

2. Objednávky

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu www.bcg-e-shop.cz jsou považovány za závazné.

Zboží expedujeme do 24 hodin následujícího pracovního dne. V období vánočních svátků je odbavení objednávek vyřizováno omezeně, když kupující jsou na webových stránkách informováni o aktuálních termínech dodání.

Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů, včetně telefonu v objednávce. Objednané zboží je zasíláno dle způsobu volby úhrady. 

3. Uzavření kupní smlouvy

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Příjem objednávek je možný učinit následujícími způsoby:

·         Prostřednictvím internetového obchodu: www.bcg-e-shop.cz

Na stránkách internetového obchodu naleznete seznam zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Web internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace  o

·         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového                     rozhraní obchodu),

·         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

·         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, když tyto údaje stvrzuje kupující tím, že zboží „Objedná“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží kupující další e-mailovou zprávu, ve které mu bude sděleno, že objednávka byla přijata a je vyřizována. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje doručení této zprávy; s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany dodavatele. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodu https://www.bcg-e-shop.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Platební podmínky a cena zboží

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti ( dobírka) nebo převodním příkazem na účet prodávajícího.

Je-li zahájeno upomínkové řízení, uhradí dlužník poplatek ve výši 100 Kč ze jednu upomínku. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží.

Způsoby plateb:

·         platba dobírkou

·         klasická platba předem, bankovním převodem (platební údaje zákazník obdrží po uzavření objednávky)

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. V případě nepřipsání příslušné častky na účet dodavatele do 7 kalendářních dní dojde ke stornování objednávky.

Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

Zboží expedujeme do 24 hodin následujícího pracovního dne. V období vánočních svátků je odbavení objednávek vyřizováno omezeně, když kupující jsou na webových stránkách informování o aktuálních termínech dodání.

Z důvodu okamžité fakturace a následné expedice objednaného zboží, nelze provádět doobjednávku, popř. změny v původní objednávce, pokud se kupující nedohodne s prodávajícím jinak. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém přicházejí. 

Doručení balíku (PPL)

PPL po České republice:

·  při objednávce na dobírku po České Republice  200 Kč.

PPL po Evropě:

·  cena stanovena dle konkrétního místa doručení a aktuálního ceníku přepravy PPL.

Výše poštovného se může lišit v závislosti na konkrétních akcích - zákazník je vždy před uzavřením objednávky informován o aktuálně platných cenách.

Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce https://www.ppl.cz/ po zadání jejího čísla (11 číslic).

Jestliže kupující odmítne převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce, na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím, z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která je tímto jednáním prodávajícímu způsobena. Především náklady na poštovné a balné.

Doručení na soukromou adresu

Ráno před doručením bude kupujícího kontaktovat kurýr, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Lze se domluvit i na změně místa a času doručení

Při využití tohoto způsobu dopravy je nutné zadávat telefonní číslo, na kterém jste k zastižení

Zásilku vám standardně PPL doručuje v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanechá oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den.

V určitých lokalitách ČR PPL nabízí i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete na:  https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_k_produktum/Vnitrostatni_balikova_preprava/Lokality_pro_vecerni_doruceni_PPL_Soukroma_adresa.xls ).

Hmotnost balíku je omezena do 50 kg.

Komunikace s PPL

Pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic).

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Stornovat lze buď telefonicky na čísle 602252509 nebo na emailu obcg@email.cz. 

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se řídí prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obcg@email.cz .

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno nebo jinak upraveno nebo znehodnoceno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží může být považováno poškození původního obalu nebo etikety.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tyto druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

7. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

·         má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·         se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,,

·         je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (přičemž z povahy technologie výroby je tolerance náplní  +/- 5%) 

·         věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Při zaslání reklamace, je kupující povinen přiložit kopii nebo originál prodejního dokladu, dále je povinen popsat předmětnou vadu a přiložit aktuální kontaktní údaje (vč. emailové adresy).

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Záruky

1) Čistící produkty

Firma BaCoGa Technik zaručuje trvalou kvalitu výrobků a účinnost čistících produktů při dodržování technických směrnic firmy BaCoGa Technik. Při neodborném zacházení (překročení doby působení) jakákoli záruka odpadá. Nároky na záruku vznikají pouze tehdy, pokud byla instalatérem prováděna běžná údržba podle našich technických směrnic a pokud byly použity chemikálie firmy BaCoGa Technik.

Při neodborné dopravě a skladování (mráz) se snižuje účinnost našich produktů a záruka zaniká.

Záruku není možno poskytnout, pokud nebyly čistící prostředky beze zbytku odstraněny z potrubních systémů.

2) Těsnící prostředky

Firma BaCoGa Technik zaručuje trvalou kvalitu těsnících prostředků. Krystalické "zátky", které se tvoří na netěsných místech, jsou trvalé a odolné proti stárnutí.

Záruka firmy BaCoGa Technik vůči jejím smluvním partnerům se řídí zákonnými předpisy. Nad rámec shora uvedené záruční povinnosti je firma BaCoGa Technik ochotna poskytnout odběratelům svých smluvních partnerů záruku v tom smyslu, že při vadě výrobku firmy BaCoGa Technik bude tento výrobek bezplatně vyměněn. Další bezprostřední garanční nároky odběratelů našich smluvních partnerů, jako například náhrada škody z důvodu neplnění, jsou vyloučeny.

Utěsnění nadměrných dilatačních spár (termické změny délky) nemůže být od určité velikosti zaručeno.

3) Následné škody

Za následné škody v důsledku vadných dodávek a plnění neručíme, pokud se firma BaCoGa Technik nebo její spolupracovníci provinili pouze lehkou nedbalostí. Vstřícná urovnání se obecně nepovažují za uznání garance.

Jelikož nám záleží na spokojenosti našich zákazníků, tak doporučujeme před nákupem kontaktovat Technika BCG p. Jašurka, který Vám pomůže s určením správného přípravku a jeho množství, popřípadě jak přípravky aplikovat.

 

8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Rozhodné právo

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10. Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BCG Technik s.r.o. IČ 06083528 se sídlem Jabloňová 226/41, Liberec(dále jen: „správce“).

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Účelem zpracování osobních údajů je

- Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

Doba uchovávání údajů

- Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

- Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
- Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obcg@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Veškeré záležitosti a případné spory vzniklé na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Naše společnost, z důvodu péče o zákazníka, preferuje jakékoliv řešení sporů nejprve mimosoudní cestou, kdy za tímto účelem se na naši kontaktní adresu může obrátit každý kupující - spotřebitel. 

Případné spory mezi spol. BCG Technik s.r.o. a Kupujícím lze nadále řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o tomto mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2019.

Pomínky ochrany osobních údajů
 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BENEPHISTO s.r.o. IČ 04588304 se sídlem Dobevská 875/5, Kamýk, Praha (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
 
BCG Technik s.r.o.
Jabloňová 226/41
46012, Liberec
IČ: 060832528
DIČ: 06083528
 
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 
Účelem zpracování osobních údajů je
 
- Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 
Doba uchovávání údajů.
 
- Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
- Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
- Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
- Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.