Čistič vápenných usazenin BCG R13 - 5L

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 4050002050011
Skladem
Kód produktu: AD425
Vaše cena: 1 769,00 Kč

BCG R13

 

BCG R 13 je mírně pěnící kapalina o hodnotě pH ≤ 0,5 mísitelná ve všech poměrech s vodou. BCG R 13 rozpouští rez, vápenec a kotelní kámen. Rychlost čištění se u ohřátého roztoku BCG R 13 zvyšuje. Teplota roztoku však nemá přesahovat 40ºC.

Způsob aplikace:

BCG R 13 se může ředit až se 2 díly vody (1 díl BCG R 13: 2 dílům vody). Roztok necháme cirkulovat čištěným systémem. Hodnota pH zředěného roztoku je ≤1. Během procesu čištění se BCG R 13 spotřebovává a hodnota pH stoupá. Při hodnotě pH 4,5 je BCG R 13 prakticky spotřebován. Při čištění ventilů, částí čerpadel aj. se díly vloží do 50%-ního roztoku BCG R 13.

Kontrola:

BCG R 13 se během procesu čištění spotřebovává, a hodnota pH stoupá. Pro kontrolu zbytkové účinnosti se používá pH-papírek pro rozsah hodnot 1 až 7. Pokud by se při kontrole ukázalo, že je roztok BCG R 13 vyčerpán – naměříte hodnotu pH 4,5 – ačkoli v systému ještě jsou zbytky krusty, musí se po vypuštění spotřebovaného roztoku použít čerstvý roztok. Po odloučení, popř. změknutí nánosů se spotřebovaný roztok odstraní. Před vypuštěním spotřebovaného roztoku do kanalizace musí být velmi silně zředěn vodou. Na závěr se vyčištěné zařízení několikrát propláchne dostatečným množstvím vody. Pro neutralizaci zbytků kyselin v systému se doporučuje přídavek 0,2%- roztoku sody do předposledního proplachu. Závěrečné propláchnutí se provádí jen vodou. Doporučuje se vyčištěné zařízení co nejrychleji opět naplnit vodou, aby se zabránilo korozi způsobené vzduchem.

Bezpečnostní list pro BCG  R 13:

Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P31 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí se vylévat do kanalizace.


  Varování

Likvidace:
Spotřebovaný roztok před vypuštěním do kanalizace musíte velmi silně zředit vodou.

Složení:
Kyselina amidosulfonová, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Skladovatelnost:
5 let od data výroby, chraňte před mrazem.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny