Čistič topení BCG HR - 5 litrů

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 5000105001
Skladem
Kód produktu: AD52
Vaše cena: 5 348,00 Kč

BCG HR

 

Čistič topení BCG HR zbavuje rozvodné systémy rzi, vápenatých a kalových usazenin; zvyšuje účinnost topných systémů. Čistič topení BCG HR se používá pro čištění při modernizaci topení i pro stará zařízení. Čistič topení BCG HR lze použít pro všechny materiály běžné v topenářství, jako jsou ocel, hliník a plast.

 

UPOZORNĚNÍ!

Topný systém nesmí obsahovat přísady, jako například nemrznoucí kapalinu, ochranu proti korozi, těsnící prostředky a solanku.

Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.

Návod k použití:

Před čištěním vypusťte silně znečištěnou otopnou vodu a nahraďte ji čistou vodou. Všechny armatury, které regulují topný oběh, přitom naplno otevřete. Čistič topení BCG HR přidejte v udaném poměru a zapněte oběhové čerpadlo, abyste dosáhli optimálního promíchání a čištění. Doba působení je 2 až 4 dny při teplotě vytápění, která nemá být vyšší než 50°C. V průběhu čištění kontrolujte pH roztoku. Pokud pH stoupne nad hodnotu 4,5, znamená to, že roztok je již vyčerpán a je ho potřeba nahradit čerstvým. Toto se provádí do doby, kdy se pH přestane v čase měnit, tzn. zastaví se mezi hodnotami 2 a 4,5. Potom je nutné topný systém úplně vyprázdnit. Potrubní systém je třeba dobře propláchnout vodou (DIN 1988, 2 bar). Pro optimální ochranu topného systému jej poté lze naplnit přípravky BCG K, BCG K32 nebo BCG FS.

Čistič topení BCG HR okamžitě odstraňte vodou z předmětů a okolí. Čistič topení nesmí být aplikován do topného systému společně s těsnícími výrobky BCG.

Bezpečnostní list pro BCG HR: Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi !

H290 – Může být korozivní pro kovy
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí!Dráždí oči! Zabraňte zasažení pokožky!                                               
H290 – Může být korozivní pro kovy
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí!
Dráždí oči! Zabraňte zasažení pokožky!   

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí se vylévat do kanalizace.

Likvidace:
Silně zředěný přípravek lze vypustit do kanalizace. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Složení:
Kyselina citrónová, inhibitor koroze, kyselina fosfonbutantrikarboxylová.

Směšovací poměr:
1 litr BCG HR na 100 litrů otopné vody.

balení 5 litrů

Skladovatelnost:
5 let od data výroby