Urychlovač reakce těsnění kanalizace BCG HC60 - 10 litrů

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 4010014100012
Skladem
Kód produktu: AD40
Vaše cena: 6 085,00 Kč

BCG HC 60

   
Urychlovač reakce BCG HC 60 se používá jen ve spojení s BCG Kanal. Nová utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech, ale např. i při netěsnostech dešťových svodů v panelových domech. BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce BCG HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí. 
 
UPOZORNĚNÍ!
Před utěsněním pomocí BCG Kanal se potrubí musí důkladně vyčistit. BCG Kanal a urychlovač reakce BCG HC 60 nesmějí být vzájemně smíchány!
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09.
 
 
 
Návod k použití:

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou
např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k
posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např.
nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých

Vyčištěné potrubí se uzavře (uzavírací vak, uzavírací kotouč atd.). Pomocí vhodného čerpadla načerpejte do potrubí BCG Kanal (bez urychlovače reakce HC 60). Vytvořte vodní sloupec o výšce  2 m nad netěsným místem. BCG Kanal nechte cca 1 hodinu stát v potrubí. Pak ho beze zbytku odčerpejte (do nádrže - kanystru) a čerpadlo vypláchněte. Okamžitě načerpejte do potrubí urychlovač reakce BCG HC 60 a ponechejte stát  1 hodinu. Urychlovač reakce HC 60 opět odčerpejte (do nádrže - kanystru) a potrubí úplně vyprázdněte. Celý proces ještě jednou  trasách).zopakujte. BCG Kanal 1 hodina, vyprázdnit, propláchnout čerpadlo - BCG  HC 60 1 hodina, vyprázdnit. Poté potrubí naplňte vodou a proveďte tlakovou zkoušku. Pokud by se ještě vyskytla netěsnost, musí se postup opakovat. Eventuální zbytky výrobku odstraňte mechanicky.
 

Bezpečnostní list pro BCG HC 60:

 
Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.
Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!                                                                                                                                        
 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí se vylévat do kanalizace.
 
 
 
 
Likvidace:
Při vyprazdňování potrubí, která jsou naplněná přípravkem BCG HC 60, není zapotřebí  likvidace odpadů, protože jej lze opětovně použít. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech. 
 
Složení:
Speciální roztoky chloridů, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.                                                  
 
Směšovací poměr:
Urychlovač reakce BCG HC 60 musí být použit neředěný. 
balení 10 litrů
 
 
Skladovatelnost:
5 let od data výroby, chraňte před mrazem.
Použitelnost do 365 dnů od data otevření kanystru.BCG HC 60
 
Urychlovač reakce BCG   
Urychlovač reakce BCG HC 60 se používá jen ve spojení s BCG Kanal. Nová utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech, ale např. i při netěsnostech dešťových svodů v panelových domech. BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce BCG HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí. 
 
UPOZORNĚNÍ!
Před utěsněním pomocí BCG Kanal se potrubí musí důkladně vyčistit. BCG Kanal a urychlovač reakce BCG HC 60 nesmějí být vzájemně smíchány!
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09.
 
 
 
Návod k použití:
Vyčištěné potrubí se uzavře (uzavírací vak, uzavírací kotouč atd.). Pomocí vhodného čerpadla načerpejte do potrubí BCG Kanal (bez urychlovače reakce). Vytvořte vodní sloupec o výšce 1 až 2 m. BCG Kanal nechte cca 1 hodinu stát v potrubí. Pak ho beze zbytku odčerpejte (do nádrže) a čerpadlo vypláchněte. Okamžitě načerpejte do potrubí urychlovač reakce BCG HC 60 a ponechejte stát půl hodiny. Urychlovač reakce HC 60 opět odčerpejte (do nádrže) a potrubí úplně vyprázdněte. Čerpadlo vypláchněte. Potrubí naplňte vodou a proveďte tlakovou zkoušku. Pokud by se ještě vyskytla netěsnost, musí se postup opakovat. Eventuální zbytky výrobku odstraňte mechanicky. 
 
Bezpečnostní list pro BCG HC 60:
 
Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.
Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!
 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí se vylévat do kanalizace.
 
Likvidace:
Při vyprazdňování potrubí, která jsou naplněná přípravkem BCG HC 60, není zapotřebí žádná likvidace odpadů, protože jej lze opětovně použít. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech. 
 
Složení:
Speciální roztoky chloridů, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.
 
Směšovací poměr:
Urychlovač reakce BCG HC 60 musí být použit neředěný. 
balení 10 litrů
balení 30 litrů
 
Skladovatelnost:
5 let od data výroby, chraňte před mrazem.
Použitelnost do 365 dnů od data otevření kanystru.BCG HC 60
 
Urychlovač reakce BCG   
Urychlovač reakce BCG HC 60 se používá jen ve spojení s BCG Kanal. Nová utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech, ale např. i při netěsnostech dešťových svodů v panelových domech. BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce BCG HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí. 
 
UPOZORNĚNÍ!
Před utěsněním pomocí BCG Kanal se potrubí musí důkladně vyčistit. BCG Kanal a urychlovač reakce BCG HC 60 nesmějí být vzájemně smíchány!
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09.
 
 
 
Návod k použití:
Vyčištěné potrubí se uzavře (uzavírací vak, uzavírací kotouč atd.). Pomocí vhodného čerpadla načerpejte do potrubí BCG Kanal (bez urychlovače reakce). Vytvořte vodní sloupec o výšce 1 až 2 m. BCG Kanal nechte cca 1 hodinu stát v potrubí. Pak ho beze zbytku odčerpejte (do nádrže) a čerpadlo vypláchněte. Okamžitě načerpejte do potrubí urychlovač reakce BCG HC 60 a ponechejte stát půl hodiny. Urychlovač reakce HC 60 opět odčerpejte (do nádrže) a potrubí úplně vyprázdněte. Čerpadlo vypláchněte. Potrubí naplňte vodou a proveďte tlakovou zkoušku. Pokud by se ještě vyskytla netěsnost, musí se postup opakovat. Eventuální zbytky výrobku odstraňte mechanicky. 
 
Bezpečnostní list pro BCG HC 60:
 
Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.
Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!
 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí se vylévat do kanalizace.
 
Likvidace:
Při vyprazdňování potrubí, která jsou naplněná přípravkem BCG HC 60, není zapotřebí žádná likvidace odpadů, protože jej lze opětovně použít. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech. 
 
Složení:
Speciální roztoky chloridů, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.
 
Směšovací poměr:
Urychlovač reakce BCG HC 60 musí být použit neředěný. 
balení 10 litrů
balení 30 litrů
 
Skladovatelnost:
5 let od data výroby, chraňte před mrazem.
Použitelnost do 365 dnů od data otevření kanystru.