Těsnění do topení BCG TDS

Kapalný těsnící prostředek BCG TDS odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až nad 1000 litrů den, za konstantního tlaku( +/- 0,2 BAR). BCG TDS utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG TDS krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG TDS je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG TDS může být použit i v otevřených systémech.

Ředitelnost: 1:50 - 1:100

Balení: 2,5L, 5L, 10L


Zvolte si variantu:

Cena od 6 656,00 Kč

BCG TDS

Kapalný těsnící prostředek BCG TDS odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až nad 1000 litrů za den, za konstantního tlaku( +/- 0,2 BAR).

BCG TDS utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG TDS krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG TDS je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG TDS může být použit i v otevřených systémech.

BCG TDS se aplikuje do topného kotle plnicí pumpou ( např. pumpa G 21J).

UPOZORNĚNÍ!

Topný systém musí být zbaven přísad, jako jsou nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka. Před aplikací prostředku BCG doporučujeme vypláchnout systém proudem vody, aby se odstranily usazeniny, které po zvíření mohou způsobit problémy s oběhovým čerpadlem! Aplikovat čistící prostředek BCG HR a vyčistit systém chemickou cestou. Usnadní BCG zatěsnění funkci a zlepší přenos tepla teplosměnných ploch (radiátory, výměníky, podlahové vytápění). V následné sezoně ušetří zákazník 15-30% nákladů na energie pro vytápění. (Po vyčištění doporučujeme ochranou kapalinu BCG K32- inhibitor koroze)

U zařízení s deskovými výměníky (typu AlfaLaval) používejte BCG 30 E !

Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Systém se musí po provedeném utěsnění (cca po 2 - 4 týdnech) vyprázdnit, vypláchnout a znovu naplnit. Po zatěsnění doporučujeme použít inhibitory koroze BCG K32 a tím zamezit dalšímu vzniku usazenin.

Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 602 25 25 09.

Návod k použití:

Důležité !!!

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené "téčko", vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).

Topný kotel netěsní:

Topný systém odpojte od kotle a kotel natopte na provozní teplotu. Nastavte maximální provozní teplotu. Kanystr s BCG TDS důkladně protřepte. Potřebné množství napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte kotel na provozní tlak. Oběhová čerpadla řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Kotel musí zůstat v provozu po dobu 24-48 hodin. Po utěsnění kotel vyprázdněte, vypláchněte, znovu ho naplňte a uveďte zařízení opět do provozu.

Topný systém netěsní:

Je třeba vymontovat sítka z filtrů. Topný systém musí být naplněn vodou, roztopen a odvzdušněn. Nastavte maximální teplotu, alespoň na 24 hod. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je trvale běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG TDS.

Kanystr s BCG TDS důkladně protřepte. Potřebné množství napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin. K utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní.Prostředek se nechává v systému 2-3 týdny, aby došlo k vytvoření křemičitanu na vnější straně trubky.

BCG TDS okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) teplou vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.

Likvidace:

Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů.

Neředěný produkt-zamezit úniku velkého množství do kanalizace, nebo vodních toků. Případně ho neutralizovat.

Složení:

Silikonová protipěnová emulze, barvivo, křemičitany alkalických kovů, upravená celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Směšovací poměr:

1:100 až 1:50. Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah (eventuálně změřte objem na litry). Možnost kontroly: Při správném dávkování BCG je hodnota pH mezi 10,5 až 11,5.

Vlastnosti zatěsnění: Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálé. Odolné vůči tlaku.

Skladovatelnost:5 let od data výroby.

Chraňte před mrazem!

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.