Tekutý přípravek do kanalizace BCG Abfluß

Při ztrátách vody v oblasti odpadních vod

Kapalný těsnící prostředek BCG Abfluß zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech uvnitř objektů. BCG Abfluß lze použít u všech běžných materiálů (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa na potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Abfluß krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Abfluß je trvalé a odolné vůči stárnutí.

Ředitelnost: 1:5

Balení: 5L, 10L

Zvolte si variantu:

Cena od 4 155,00 Kč

BCG Abfluß

Při ztrátách vody v oblasti odpadních vod.

Kapalný těsnící prostředek BCG Abfluß zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech uvnitř objektů. BCG Abfluß lze použít u všech běžných materiálů (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa na potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Abfluß krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Abfluß je trvalé a odolné vůči stárnutí.

UPOZORNĚNÍ!

Před utěsněním pomocí BCG Abfluß doporučujeme důkladné vyčištění silně znečištěných (mastných) trub. U kanalizačních potrubí uložených v zemi laskavě použijte přípravek BCG Kanal (dvousložkový).

Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09.

Návod k použití:

Důležité !!!

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí jako jsou např. vytržené "téčko", vůbec nezaletovaný nebo nezalepený spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).

Potrubní systém pod místem netěsnosti uzavřete (např balónovací soupravou). BCG Abfluß smíchejte s vodou a zaveďte do poškozeného systému. Směs by měla zůstat v systému v závislosti na velikosti netěsností a vlhkosti jejich okolí 1 až 2 dny. Aby nedocházelo k usazování celulózových vláken, je nutné zajistit cirkulaci kapaliny buď čerpadlem, nebo probubláváním plynem.

Pro uzavření jsou k dostání vhodné uzavírací vaky a uzávěry.

BCG Abfluß je v udaném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). BCG Abfluß okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.

Bezpečnostní list pro BCG Abfluß:

Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.
Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!

Chraňte před dětmi!

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Likvidace:

Silně zředěný přípravek lze vypustit do kanalizace. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Složení:
Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Směšovací poměr:
1:5, 1 litr BCG Abfluß na 5 litrů vody. Nižší dávkování snižuje účinnost.

balení: 5 litrů, 10 litrů

Skladovatelnost:
5 let od data výroby, 
Chraňte před mrazem.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.